*(To be moved) 12u – Boise Beasts @ 12u – GTS 12u Gold

12u – Idaho Vipers 12u @ 12u – Hooks Baseball

12u – GTS 12u Purple @ 12u – Hooks Baseball

12u – 208 Scrappers @ 12u – Raptors 12u

12u – Boise Beasts @ 12u – 208 Scrappers

12u – GTS 12u Gold @ 12u – Raptors 12u

12u – IBA @ 12u – GTS 12u Gold

12u – IBA @ 12u – FCA Eagle

12u – GTS 12u Purple @ 12u – FCA Eagle

12u – Rampage 12u @ 12u – Ignite 12u