Rain Makeup: JV – GTS Purple 14 @ JV – Champion 13

Rain Makeup: JV – Mayhem Baseball @ Varsity – Treasure Valley Baseball

Rain Makeup: Varsity – Meridian Regulators @ JV – Mayhem Baseball

Varsity – Twin Falls @ Varsity – Meridian Regulators

Varsity – Twin Falls @ Varsity – GTS SoFros

Varsity – GTS SoFros @ Varsity – Idaho Royals

Varsity – Idaho Royals @ Varsity – BBA

Varsity – Meridian Regulators @ Varsity – Gametime Academy 2025

Varsity – GTS SoFros @ Varsity – Meridian Regulators

Varsity – Meridian Regulators @ Varsity – Treasure Valley Baseball