Varsity – Idaho Rockies @ Varsity – Boise Gems Orange

Varsity – Catch 18u @ Varsity – Idaho Rockies

JV – Competitors @ JV – Sawtooth Red

JV – Catch 14u Red @ JV – Meridian Express

JV – Boise Gems Blue @ JV – Catch 14u Red

JV – Boise Gems Blue @ JV – Meridian Express

Varsity – Catch 18u @ Varsity – Catch 15u

JV – Catch 14u Blue @ JV – Catch 14u Red

Varsity – Catch 15u @ Varsity – Farmers Baseball

Varsity – BA Prep @ Varsity – Boise Gems Orange