Sawtooth Catch JV @ Mayhem JV

Sawtooth Catch 18u Varsity @ Idaho Royals Varsity

FCA JV – f21 @ Diamond Dawgs JV – f21 (completion of suspended game)

Champion Varsity – f21 @ Sawtooth Catch 18u Varsity – f21

Gems Varsity – f21 @ Champion Varsity – f21

Meridian Express JV @ Sawtooth Catch JV

Mayhem JV @ CoCounty Red JV

Mayhem JV – f21 @ Diamond Dawgs JV – f21

CoCounty Blue JV – f21 @ Treasure Valley Ballers JV – f21

Competitors JV – f21 @ Diamond Dawgs JV – f21