Canceled: JV – CO-County @ JV – GTS Purple 14

Canceled: JV – Champion 13 @ JV – Idaho Show Black 14

Varsity – IPB 16 @ Varsity – GTS SoFros

Updated: Varsity – Idaho Royals @ Varsity – IPB 16

JV – Boise Storm @ JV – Competitors 14

Updated: JV – Sawtooth Catch 14 @ JV – Mayhem Baseball

JV – Champion 13 @ JV – CO-County

JV – CO-County @ JV – GTS Purple 14

JV – GTS Purple 14 @ JV – Champion 14

JV – Idaho Show Orange 14 @ JV – Dirtbags