Varsity – Sawtooth Catch Varsity – f23 @ Varsity – Competitors 17 Black – f23

Varsity – IPB 17 – f23 @ Varsity – BBA Roberson – f23

Varsity – Stealth Baseball 16U – f23 @ Varsity – Idaho Royals – f23

Varsity – Sawtooth Catch Varsity – f23 @ Varsity – Stealth Baseball 16U – f23

JV – Idaho Vipers 16U – f23 @ JV – Sawtooth Catch JV – f23

JV – Bombers – f23 @ JV – Sawtooth Catch JV – f23

JV – Boise Storm – f23 @ JV – Idaho Raptors 15U – f23

JV – Bombers – f23 @ JV – Idaho Raptors 15U – f23

JV – Bombers – f23 @ JV – Idaho Vipers 16U – f23

JV – Idaho Vipers 16U – f23 @ JV – Competitors Black – f23